top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Odesláním tohoto formuláře uděluji Ing. Zdeně Matoušové Skálové, IČO 48964247, se sídlem Družstevní 22, Milovice (dále jen „Zdena Matoušová”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla), na dobu neurčitou - do jeho odvolání, za účelem zasílání pozvánek na akce pořádané Zdenou Matoušovou souvisejících s pořádanými semináři, prací v krajině, návštěvami a exkurzemi krajinných míst. Prohlašuji, že byl/a řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů*, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou z mé strany poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Ing. Zdena Matoušová Skálová, IČO 48964247, se sídlem Družstevní 22, Milovice jako Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,  

  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

bottom of page